A.C.I.
Nadcházející události:

České Definice a Český Dodatek k vzorové ISDA smlouvě z r. 1992. FMA a ČNB vypracovali společně návrhy dokumentů…

The Financial Markets Association Of The Czech Republic (A.C.I.) („FMA“)
a
Česká národní banka („ČNB“)

 1. vedeni snahou o zlepšení tržního prostředí,
 2. za účelem podpory hladkého a efektivního fungování soukromě sjednávaných mimoburzovních („OTC“) obchodů s derivativy, do nichž jsou zapojeny české smluvní strany, a
 3. za účelem usnadnění procesu doplňování vzorové ISDA smlouvy z r. 1992 tak, aby efektivněji postihovala některé aspekty českého práva, které mohou ovlivnit českou vzorovou smlouvu nebo v případě uzavření české vzorové smlouvy mezi dvěma českými protistranami umožnila, aby česká vzorová smlouva byla podřízena českým zákonům

vypracovali společně

návrhy dokumentů, které tuto oblast upravují. V ideální situaci budou existovat čtyři dokumenty, každý v české i anglické jazykové verzi:

 • 1992 ISDA Master Agreement: smlouva stanoví, že si strany mohou dohodnout rozhodné právo – tedy i české – v Příloze (Schedule); k rámcové smlouvě se dají přidat Dodatek a Definice,
 • Dodatek FMA z r. 2000 k vzorové smlouvě ISDA z r. 1992: návrh zejména říká, že přednostní způsob řešení sporů je rozhodčí řízení1;
 • Definice FMA z r. 2000: návrh se zabývá definicemi transakcí, pracovního dne (JE TŘEBA VYJASNIT MEZI ÚČASTNÍKY TRHU), cenových zdrojů a zaokrouhlování,
 • Poznámky k Dodatku a Definicím: návrh vysvětluje smysl Dodatku a Definic.

FMA a ČNB se nyní obracejí na všechny banky a právních firmy aktivní na trhu OTC derivativů se žádostí o vypracování připomínek k předloženým dokumentům:

 • návrhy budou distribuovány v češtině (4.5.2000) a v angličtině (9.5.20002) prostřednictvím internetových stránek FMA (www.aciforex.cz) a ČNB (www.cnb.cz),
 • připomínky budou přijímány do 19.6.2000, nejlépe elektronickou poštou na adresy radek.urban@cnb.cz a/nebo dnetusil@csob.cz,
 • ČNB a FMA uspořádají v týdnu od 26.6.2000 schůzku, kde by měly být vyjasněny zbývající otázky,
 • FMA zajistí soulad odsouhlasených textů Dodatku a Definic s [dokumentací] ISDA do 31.7.2000.

* * *

______________________________
1Rozhodování sporů – anglické nebo newyorské právo. Soudy v České republice nejsou všeobecně zavázány vykonávat rozsudky zahraničních soudů. Jsou však všeobecně zavázány vykonávat mezinárodní rozhodčí výroky podle Newyorské konvence z r. 1958 o uznávání a vykonávání mezinárodních rozhodčích výroků, jelikož Česká republika je jedním z jejích signatářů. Proto odstavec 3 Českého dodatku počítá s rozhodčím řízením pro řešení sporů, které vznikají na základě nebo v souvislosti s Českou vzorovou smlouvou, která se řídí anglickým nebo newyorským právem tím, že umožňuje kterékoliv smluvní straně České vzorové smlouvy podat takový spor k rozhodčímu řízení a učinit z rozhodčího řízení exkluzivní prostředek nápravy. …
Rozhodování sporů – české právo. Spory, vztahující se k určitým finančním smlouvám týkajícím se OTC derivativů, spadají podle Českého práva do jurisdikce obchodních soudů. S ohledem na zajištění standardní metody řešení sporů, které vznikly na základě nebo v souvislosti s Českou vzorovou smlouvou řídící se Českým právem, stanoví odstavec 4 Českého dodatku, že přednostně používanou metodou řešení sporu je rozhodčí řízení podle podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
2ČNB zajistí zbývající překlady