A.C.I.
Nadcházející události:
14 November 2024
VH ACI FMA CR - JazzDock
See more

§ Close-out netting:
wording proposed into the new Capital Markets Act + amendments of the Bankruptcy Code
§ MinFin: J.Hanslová, M.Ježková, J.Hrubý, V.Láska (dir. J.Špička busy)
§ market practitioners: M.Bašta (Citibank), T.Richter (Allen&Overy), R.Urban (Česká spořitelna)
§ date: 6. June 2002, 11:00-12:00
§ place: MinFin, Legerova 69

Drafts presented:
1) DEFINITIONS of close-out netting and of netting agreement to be inserted into the new Capital Markets Act as drafted by A&O (provisionally as section 146)
2) AMENDMENTS of the following sections of the Bankruptcy Code
– 13 – notification of bankruptcy over members of settlement systems to be made by the bankruptcy court to the SEC
– 14(1)(g) – only net entitlement deemed to accelerate upon bankruptcy
– 14(1)(i) – close-out netting is not set-off
– 14(2) – rescission of a netting agreement not to affect provisions on close-out netting
– 14(5) – declaration of bankruptcy not to affect close-out netting
– 15(4) – ineffectiveness not applicable to close-out netting
– 16(5) – close-out netting may not be contested under Bankruptcy Code or the Civil Code

Results:
a) MinFin fully accepted wording prepared by A&O (one remark re cross-reference to Civil Code in section 16(5) Bankruptcy Code successfully explained by A&O);
b) MinFin requested reasoning to be inserted in the legislative report, largely alongside the following points:
– no cherry picking in bankruptcy proceedings
– decreased capital adequacy requirements, decreased credit exposure
– less/no margin = lower financing costs for local businesses
– no asymmetry in pricing from abroad
– more market liquidity, new products
– EU-compliance, ISDA involvement, EBRD support, market community
c) MinFin will discuss wording w/MinJustice prior to the first round of comments, with reasoning as above as a necessary part; if MinJustice requests presentation, market practitioners are prepared to do so.
§ 146
(1) Závěrečným vyrovnáním zisků a ztrát (dále jen “závěrečné vyrovnání”) se rozumí výpočet čisté výše zbývajících závazků nebo pohledávek stran v souvislosti s ukončením a vypořádáním obchodů uzavřených podle smlouvy o závěrečném vyrovnání nebo se takovou smlouvou řídících, provedený v souladu s ní. Tento výpočet se provádí na základě výše zisku nebo ztráty, ať již skutečné nebo předpokládané, stanovené s ohledem na jakékoliv plnění nebo platbu, která by měla být uskutečněna, pokud by nedošlo k případu porušení závazků stran ze smlouvy o závěrečném vyrovnání, ke skutečnosti zakládající zánik smlouvy o závěrečném vyrovnání, nebo k jakékoli jiné obdobné skutečnosti stanovené smlouvou o závěrečném vyrovnání, a to včetně jakýchkoli nákladů nebo výnosů vzniklých v souvislosti s ukončením a vypořádáním příslušných obchodů. Čistá výše závazků nebo pohledávek stran zbývajících po ukončení a vypořádání každého jednotlivého obchodu nebo skupiny obchodů podle smlouvy o závěrečném vyrovnání může být stanovena například jako čistý výsledek kotací příslušných sazeb, cen nebo kurzů získaných od jednoho či více obchodníků na relevantních trzích.
(2) Smlouvou o závěrečném vyrovnání se rozumí smlouva, včetně jakékoli rámcové smlouvy, uzavřená k úpravě vztahů z jednoho nebo více obchodů s deriváty, repo obchodů, půjček cenných papírů, obchodů s devizovými hodnotami nebo jiných finančních obchodů uzavřených mimo organizované veřejné trhy, která stanoví, že na základě výše zisku či ztráty stran, ať již skutečné nebo předpokládané, má být vypočtena čistá výše zbývajících závazků nebo pohledávek stran v souvislosti s ukončením a vypořádáním jednoho nebo více obchodů uzavřených podle takové smlouvy.
ČÁST TŘINÁCTÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 328/1991 SB., O KONKURSU A VYROVNÁNÍ

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 368/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 125/2002 Sb. se mění takto:
1. V § 13 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 1e) zní:
„(9) Je-li dlužník účastníkem vypořádacího systému podle zvláštního zákona uvedeného v seznamu Komise pro cenné papíry1e), soud současně s vyvěšením usnesení o prohlášení konkursu oznámí prohlášení konkursu Komisi pro cenné papíry; usnesení o prohlášení konkursu se Komisi pro cenné papíry doručí bez zbytečného odkladu.“
2. V § 14 odst. 1 písm. g) se za slovem „splatné“ čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 1f) zní: „jakékoli pohledávky nebo závazky, které mají být zahrnuty do závěrečného vyrovnání zisků a ztrát předpokládaného ve smlouvě o závěrečném vyrovnání1f) se považují za splatné pouze v rozsahu čisté výše závazků a pohledávek stran,“.
3. V § 14 odst. 1 písm. i) se za slovem „přípustné“ čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova: „ započtením není závěrečné vyrovnání zisků a ztrát,“
4. V § 14 odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta: „Odstoupení od smlouvy o závěrečném vyrovnání se nedotýká ustanovení o závěrečném vyrovnání zisků a ztrát obsaženého v takové smlouvě o závěrečném vyrovnání.“
5. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„ (5) Prohlášení konkursu nemá vliv na závěrečné vyrovnání zisků a ztrát.“
6. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„ (4) Neúčinnost právních úkonů podle odstavce 1 se nevztahuje na provedení závěrečného vyrovnání zisků a ztrát.“
7. V §16 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Závěrečnému vyrovnání zisků a ztrát nelze odporovat podle ustanovení tohoto paragrafu ani podle § 42a občanského zákoníku.“